Time for Tonic!

Simple nutritious yellow skin Chicken Soup with nine ingredients. Ingredients for this nutritious chicken soup consist of: Angelica Sinensis (Dang Gui) Goji Berries (Gou Qi) American Ginseng (Hua Qi Shen) Honey Dates (Mi Zao) Codonopsis Root (Dang Shen) Sichian Lovage Rhizome (Chuan Xiong) Chinese Wild Yam (Huai Shan) Soloman's Seal (Yu  Zhu) Asteagalus Root (Huang … Continue reading Time for Tonic!

Advertisement